Tong Zhao, Yue Zhang, Linhua Nan, Qing Zhu, Shukai Wang, Yutao Xie, Xinling Dong, Cui Cao, Xiaoliang Lin, Yu Lu, Yuxia Liu, Linjuan Huang, Guiping Gong, Zhongfu, Wang, Manuscript

Retention Time Recorded Precursor Mass Structure
Not recorded 814.62 [M -1H]1-
Not recorded 814.62 [M -1H]1-
Not recorded 1081.33 [M -1H]1-
Not recorded 1081.33 [M -1H]1-
Not recorded 1121.39 [M -1H]1-
Not recorded 1121.39 [M -1H]1-
Not recorded 1178.35 [M -1H]1-
Not recorded 1178.35 [M -1H]1-
Not recorded 1243.28 [M -1H]1-
Not recorded 1243.28 [M -1H]1-
Not recorded 1389.34 [M -1H]1-
Not recorded 1389.34 [M -1H]1-