Tong Zhao, Yue Zhang, Linhua Nan, Qing Zhu, Shukai Wang, Yutao Xie, Xinling Dong, Cui Cao, Xiaoliang Lin, Yu Lu, Yuxia Liu, Linjuan Huang, Guiping Gong, Zhongfu, Wang, Manuscript

Retention Time Recorded Precursor Mass Structure
Not recorded 814.62 [M -1H]1- redEnd--?a1D-GalNAc,p(--3b1D-Gal,p)--6b1D-GlcNAc,p(--??1S)--??1L-Fuc,p@360$MONO,Und,-H,0,redEnd
Not recorded 814.62 [M -1H]1- redEnd--?a1D-GalNAc,p(--3b1D-Gal,p--??1L-Fuc,p@360)--6b1D-GlcNAc,p--??1S$MONO,Und,-H,0,redEnd
Not recorded 1081.33 [M -1H]1- redEnd--?a1D-GalNAc,p(--3b1D-Gal,p)--6b1D-GlcNAc,p--??1D-GalNAc,p--??2D-NeuAc,p$MONO,Und,-H,0,redEnd
Not recorded 1081.33 [M -1H]1- redEnd--?a1D-GalNAc,p(--3b1D-Gal,p--??2D-NeuAc,p)--6b1D-GlcNAc,p--??1D-GalNAc,p$MONO,Und,-H,0,redEnd
Not recorded 1121.39 [M -1H]1- redEnd--?a1D-GalNAc,p(--3b1D-Gal,p--??1L-Fuc,p@360)--6b1D-GlcNAc,p(--??1S)--??1D-Gal,p--??1L-Fuc,p@360$MONO,Und,-H,0,redEnd
Not recorded 1121.39 [M -1H]1- redEnd--?a1D-GalNAc,p(--3b1D-Gal,p)--6b1D-GlcNAc,p(--??1S)--??1D-Gal,p(--??1L-Fuc,p@360)--??1L-Fuc,p$MONO,Und,-H,0,redEnd
Not recorded 1178.35 [M -1H]1- redEnd--?a1D-GalNAc,p(--3b1D-Gal,p--??1D-GlcNAc,p--??1L-Fuc,p@360)--6b1D-GlcNAc,p(--??1S)--??1D-Gal,p$MONO,Und,-H,0,redEnd
Not recorded 1178.35 [M -1H]1- redEnd--?a1D-GalNAc,p(--3b1D-Gal,p--??1D-GlcNAc,p)--6b1D-GlcNAc,p(--??1S)--??1D-Gal,p--??1L-Fuc,p@360$MONO,Und,-H,0,redEnd
Not recorded 1243.28 [M -1H]1- redEnd--?a1D-GalNAc,p(--3b1D-Gal,p--??1D-GalNAc,p)--6b1D-GlcNAc,p--??1D-Gal,p--??2D-NeuAc,p$MONO,Und,-H,0,redEnd
Not recorded 1243.28 [M -1H]1- redEnd--?a1D-GalNAc,p(--3b1D-Gal,p--??1D-GalNAc,p)--6b1D-GlcNAc,p--??1D-Gal,p--??2D-NeuAc,p$MONO,Und,-H,0,redEnd
Not recorded 1389.34 [M -1H]1- redEnd--?a1D-GalNAc,p(--3b1D-Gal,p--??1L-Fuc,p@360)--6b1D-GlcNAc,p--??1D-Gal,p--??1D-GalNAc,p--??2D-NeuAc,p$MONO,Und,-H,0,redEnd
Not recorded 1389.34 [M -1H]1- redEnd--?a1D-GalNAc,p(--3b1D-Gal,p--??2D-NeuAc,p)--6b1D-GlcNAc,p--??1D-Gal,p--??1D-GalNAc,p--??1L-Fuc,p@360$MONO,Und,-H,0,redEnd