Miki Tanaka-Okamoto, Ken Hanzawa, Hiroko Murakami, Mikio Mukai, Hidenori Takahashi, Takeshi Omori, Kenji Ikezawa, Kazuyoshi Ohkawa, Masayuki Ohue and Yasuhide Miyamoto, Manuscript

Retention Time Recorded Precursor Mass Structure
Not recorded 1121.59 [M +1H]1+
Not recorded 1143.59 [M +1Na]1+
Not recorded 1423.7 [M +1Na]1+
Not recorded 646.3 [M +1Na]1+